هر کـس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد، خداوند از عمل کم او راضى خواهد بود.


مراحل ثبت نام :

1- مطالعه كامل و دقيق آيين نامه انضباطی

2- تعيين نام آموزشگاه

3- محدوده ي تحت پوشش سرويس آموزشگاه

4- تكميل فرم مشخصات دانش آموز

5- نحوه ي پرداخت هزينه ي اياب و ذهاب

6- تحويل فيش واريزی و ارائه چك تسويه در محل آموزشگاه در تاريخ تعيين شده